Reklamační řád

Kategorie
 
 
 
 
 
Domintex
 
 
 

Reklamační řád e-shopu Domintex

Reklamační formulář online : 

https://www.domintex.sk/reklamaciaReklamační řád upravující reklamační podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "RP")

Úvodní ustanovení:

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě Domintex je Pavol Šenkár (kontaktní osoba: Pavel Šenkár Školská 16, Zohor, 90051, Slovenská republika.)

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu nebo služby).
 

3. Tento Reklamační řád upravuje právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem, při vyřizování reklamací týkajících se správnosti a kvality zboží a služeb poskytovaných provozovatelem.
 

4. Reklamací pro účely tehoto reklamačního řádu se rozumí objednatelem uplatněné právo z odpovědnosti za vady zboží nebo služeb poskytovaných objednatelem, kterým se požaduje určitá náprava nebo náhrada za vadné plnění, resp. neplnění předmětu smlouvy.

Postup vyřizování reklamací:


1. Ve smyslu tohoto RP, může oprávněná osoba uplatnit reklamaci osobně, písemně, nebo elektronickou poštou.

2. Z reklamace musí být zřejmé zejména:

  • kdo reklamaci podává (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu),
  • • předmět reklamace, případně čeho se objednatel domáhá,
  • • komu je reklamace adresována,
  • • datum podání reklamace,
  • • podpis objednatele nebo podpis Oprávněné osoby spolu s plnou mocí.


3. V případě podání reklamace elektronickou poštou, faxem nebo písemně oprávněnou osobou jménem objednatele musí být k reklamaci přiloženy plnou moc k zastupování objednatele ve věci reklamace.

4. Pokud reklamace neobsahuje náležitosti uvedené v bodě 2. tohoto článku bude považována za neoprávněnou.

5. Lhůta pro vyřízení reklamace je nejvýše 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Objednatel vydá klientovi o vyřízení reklamace písemný doklad.

6. Uplatněním reklamace se rozumí den uplatnění reklamace objednatelem. Za den uplatnění reklamace se považuje:

  • • při poštovních zásilkách - den doručení reklamace do podatelny sídla objednatele)
  • • při osobním doručení - datum na kopii reklamace, kterým potvrdí objednatel doručení
  • • při doručení elektronickou poštou - den doručení elektronické poštovní zprávy na adresu elektronické pošty objednavatele.


7. Ostatní právní vztahy mezi provozovatelem a objednatelem výslovně neupravené tímto Reklamačním řádem se budou řídit příslušnými ustanoveními jednotlivých smluv uzavřenými mezi provozovatelem a objednatelem, příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky, a to v tomto pořadí.

8. Objednatel je oprávněn tento řád z důvodu změn právních předpisů a podnikatelského prostředí kdykoliv měnit nebo doplňovat. Objednatel určí zveřejněním na své stránce aktuální znění Reklamačního řádu.

 

Tento RP nabývá platnosti a účinnosti od 15.04.2012 a plně nahrazuje předchozí RP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit RP i bez předchozího upozornění.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze